TRONG NƯỚC

 1. ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI
 2. TRUNG TAM MỤC VỤ DÒNG CHỨ CỨU THẾ SÀIGÒN
 3. TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
 4. DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
 5. Huynh Ðoàn Ða Minh ViỆt Nam
 6. TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
 7. KITÔ VUA VĨNH LONG
 8. CHÚA CỨU THẾ - HÀ NỘI
 9. DÒNG THÁNH GIA LONG XUYÊN

HẢI NGOẠI

 1. Dòng Mẹ Về Trời
 2. DÒNG ĐỒNG CÔNG
 3. DÒNG MẾN THÁNH GIÁ LOS ANGELES
 4. DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ ĐẠT OREGON
 5. DÒNG NỮ TỬ BÁC ÁI CHÚA KITÔ 
 6. DÒNG TÂN HIÊN
 7. DÒNG DON BOSCO
 8. DÒNG LASAN
 9. DÒNG CHÚA CỨU THẾ
 10. DÒNG NỮ ĐA MINH HOUSTON
 11. DÒNG NỮ THỪA SAI TRINH VƯƠNG
 12. DÒNG CÁT MINH
 1. Dòng Đồng Công Mỹ: http://www.dongcong.net/

 2. Dòng Đồng Công Việt Nam

 3. Dòng Chúa Cứu Thế Hà nội: http://www.dcctvn.net/

 4. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại

 5. Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach: http://www.ttmhcg.com/

 6. Dòng Chúa Cứu Thế Dallas: http://www.dcctdallas.org/

 7. Đại Chủng Viện Hà nội: http://daichungvienhanoi.vn/

 8. La san: http://www.lasan.org/

 9. Dòng Tên: http://www.dongten.net/

 10. Dòng Thánh Thể: http://www.dongthanhthe.net/

 11. Huynh Đoàn Đa Minh: http://www.huynhdoanvietnam.com/

 12. Phụ Tỉnh Đa Minh Canada

 13. Dòng Phanxicô: http://www.ofmvn.org/ofm-home.html

 14. Dòng Đa Minh Houston: http://www.nutudaminh.org/

 15. Dòng Mến Thánh Giá Mỹ: http://www.lhcla.org/

 16. http://www.kytovua.conggiao.net/

 17. http://www.dongcatminh.net/home.htm

 18. Dòng Đa Minh Việt Nam: http://www.daminhvn.com/news_home.asp