Các Thư Chung & Tài Liệu của Các Giám Mục Việt Nam (Tài liệu sưu tập này trích từ tập sách Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam 1960- 1995 của Cha Trần Anh Dũng.)