Sắc lệnh
đổi tên các Địa phận
Miền Đông Dương

Các Giám mục Miền Đông Dương trong Hội nghị dưới quyền chủ tọa của Đức cha Henri Lecroart, Giám quản Tông Ṭa Đông Nam, và Thanh Tra Ṭa Thánh tại Đông dương, đă xin Bộ Truyền giáo đổi tên các Địa phận của Miền, để từ nay, các Địa phận sẽ lấy tên Các Thành phố có Ṭa Giám mục, thay v́ lấy tên theo Miền dân sự. Các viên chức cao cấp của Bộ truyền giáo, sau khi suy nghĩ đắn đo, đă xét nên chấp thuận lời yêu cầu của các vị Giám mục Đông dương, trong phiên họp ngày 30 tháng 6 năm 1924. Do đó:

- Địa phận Đông Đàng Ngoài sẽ gọi là Địa phận Hải pḥng (Bắc kỳ).

- Địa phận Bắc Đàng Ngoài sẽ gọi là Địa phận Bắc ninh (Bắc kỳ).

- Địa phận Trung Đàng Ngoài sẽ gọi là Địa phận Bùi chu (Bắc kỳ).

- Địa phận Tây Đàng Ngoài sẽ gọi là Địa phận Hà nội (Bắc kỳ).


- Địa phận Duyên hải Đàng Ngoài sẽ gọi là Địa phận Phát diệm (Bắc kỳ).

- Địa phận Nam Đàng Ngoài sẽ gọi là Địa phận Vinh (Bắc kỳ).

- Địa phận Bắc Đàng Trong sẽ gọi là Địa phận Huế (Trung kỳ).

- Địa phận Đông Đàng Trong sẽ gọi là Địa phận Qui nhơn (Trung kỳ).

- Địa phận Tây Đàng Trong sẽ gọi là Địa phận Sài G̣n (Nam kỳ).

- Địa phận Cao Mên sẽ gọi là Địa phận Nam vang (Cao Mên).

- Địa phận Xiêm la sẽ gọi là Địa phận Bangkok (Xiêm la).

Tên các Địa phận của Lào, Cao bằng và Lạng sơn vẫn giữ y nguyên không thay đổi.

Đức Thánh Cha Piô XI, trong cuộc triều yết ngày 14 tháng 7 năm 1924 đă chuẩn y và ban bố Sắc Lệnh này.

Làm tại Roma, tại Bộ Truyền Giáo, ngày 3 tháng 12 năm 1924, ngày lễ Thánh Phanxicô Xavier.

Tồng Y G.M. Van Rossum, Bộ Trưởng

Tổng Giám mục F. Marchetti-Selvaggiani, Thư kư

Kư tên và Đóng dấu.