Thông Cáo
Hội Nghị Giám mục Việt Nam
(1964)

Về cuộc Hội Nghị thường niên

từ 20-22 tháng 1, 1964

tại Trung tâm Công giáo Việt Nam

Các Giám mục Việt Nam hội tại Trung Tâm Công giáo, Saigon, trong phiên họp thường xuyên từ 20 đến 22 tháng 1 năm 1964, đă đề cập đến những vấn đề sau đây:

1.- Để kiện toàn tổ chức Hội Đồng Giám mục tại Việt Nam, từ nay Hội đồng Giám mục sẽ có một Đức Cha Chủ Tịch, hai Đức Cha Tổng Thơ kư và một Linh mục Thơ kư thường trực; vị này phụ trách văn pḥng thường trực và liên lạc với các Giám mục. Vị Chủ Tịch và hai Tổng Thơ kư sẽ bầu cử mỗi năm. Năm nay Đức Cha Phaolô Nguyễn-văn-B́nh, Tổng Giám mục Sài-g̣n, được bầu làm Chủ Tịch, hai Đức Cha Seitz, Giám mục Kontum và Micae Nguyễn-khắc-Ngữ Giám mục Long-xuyên, làm Tổng Thơ kư, Cha Phêrô Nguyễn-huy-Mai, hiện là Giám đốc Chủng viện Piô XII, đă được chỉ định phụ trách văn pḥng thường trực của Hội đồng Giám mục.


2.- Để xúc tiến việc áp dụng Phụng vụ canh tân trong toàn quốc, Hội đồng Giám mục đă ủy nhiệm các Cha giáo sư Đại Chủng viện Sàig̣n tổ chức và điều hành Ủy ban Phụng vụ toàn quốc. Với sự cộng tác của các nhà chuyên môn trong và ngoài nước, Ủy ban này sẽ nghiên cứu và chuẩn bị những phần Phụng vụ nào có thể thi hành được, để tŕnh Hội đồng Giám mục quyết định. Hội Đồng Giám Mục cũng chú trọng xúc tiến việc thi hành tại Việt Nam Huấn thị của Thánh Bộ Truyền giáo về "Lễ phép Trung Hoa", là việc kính ông bà và các danh nhân.

3.- Hội đồng Giám mục cũng đặt Linh mục Đinh-cao-Thuấn làm Tổng Tuyên Úy Quân đội Việt Nam Cộng ḥa, thay thế Cha Nguyễn-văn-Hiệu, đă nhận chức vụ khác. Các Giám mục đă thông cho các Linh mục Tuyên Úy nhiều đặc ân thiêng liêng, ngơ hầu dễ dàng củng cố tinh thần đạo đức và phục vụ của ḿnh, đồng thời mưu cầu đắc lực lợi ích phần hồn cho các quân sĩ Công giáo.

Các Giám mục cũng không quên vấn đề quân dịch của Chủng sinh và đang lo t́m cách giải quyết ổn thỏa.

4.- Viện Đại học Đà-lạt là mối bận tâm của Hội Đồng Giám mục từ lâu. Các Giám mục đang lo t́m phương thế duy tŕ và củng cố Viện đó để biến thành một tay trợ tá đắc lực cho nền giáo dục Cao đẳng Quốc gia.

Các Giám mục cũng mong cho các tư thục Công giáo thuộc các cấp bậc, được thống nhất về đường lối và phương pháp, để cung cấp cho con em một nền giáo dục hoàn hảo hơn.

5.- Đứng trước sự lạm dụng quyền tự do ngôn luận của một số báo chí, đă và đang gây hoang mang và gây chia rẽ, các Giám mục nhận thấy có nhiệm vụ lên tiếng nhắc nhở cho kư giả cũng như độc giả Công giáo nhớ lại những nguyên


tắc thông thường về sự tôn trọng chân lư và danh dự của tha nhân, và những đức tính căn bản của con người sống trong xă hội là công bằng và bác ái.

Các Giám mục khuyến khích các kư giả Công giáo hăy phát triển mạnh các cơ quan ngôn luận nhưng theo đúng quy tắc của Giáo hội đă được Công Đồng Vatican II nhắc nhở trong Sắc lệnh về các phương tiện giao dịch xă hội. Hội Đồng Giám mục lại thiết lập một cơ quan thông tin cho các Ngài và đă chỉ định Linh mục Nguyễn Duy Vi phụ trách cơ quan đó.

Về việc đối phó với tuyên truyền của Cộng sản vô thần, mà nhiều người đang lo sợ, các Giám mục khuyến khích xuất bản nhiều sách báo nhằm mục đích trên. Nhưng đặc biệt, các Giám mục nhấn mạnh việc tăng cường dạy giáo lư và sống đạo: với một đức tin sáng suốt vững mạnh và một đời sống thánh thiện, chúng ta sẽ thoát nguy.

6.- Để trả lời một số giáo hữu muốn cho giáo sỹ đứng lên hô hào thành lập hoặc ủng hộ đảng phái chính trị, các Giám mục nhắc cho họ nhớ lời Đức Chúa Giêsu phán: "Nước ta không phải ở trần gian". Cho nên Giáo hội ở bên trên và bên ngoài các sự tranh giành chính trị, không đứng ra ủng hộ đảng này hay đả đảo đảng kia, không ngăn cấm cũng không bó buộc ai gia nhập hay thành lập chính đảng, bao lâu vấn đề tín lư và luân lư không bị chạm đến.

Tuy nhiên, giáo hữu cũng là công dân của đất nước, có quyền và có nhiệm vụ tham chính: họ được hoàn toàn tự do gia nhập đảng, hoạt động chính trị, tùy theo ư muốn của họ, miễn sao cho các đảng đó chẳng những không phản lại, mà c̣n rập theo giáo lư của Hội Thánh, bằng chính kiến hay phương pháp hành động. Hơn nữa, trong lúc nước nhà đang ở trong t́nh trạng cạnh tranh chính trị, một mất một c̣n, Giáo Hội khuyên giục giáo hữu phải hoạt động về mọi


phương diện: văn hóa, xă hội, chính trị, quân sự, v.v... ngơ hầu góp phần giải thoát nước nhà chóng qua cơn khủng hoảng, cho mau tới ngày b́nh an thịnh sự.

Trên đây là đại cương những điều bàn định của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ba ngày hội họp vừa qua. Xin đón đọc bức Thư chung của các Giám mục gởi toàn thể Giáo sĩ Triều Ḍng và giáo dân trong nước.

Saigon ngày 22 tháng 1 năm 1964

Micae nguyễn khắc ngữ, Tổng Thư kư Hội Đồng Giám mục