Những bổ nhiệm mới của
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Từ 26 đến 30 tháng 7 năm 1971, các Đức Cha đă họp tại Đàlạt để tĩnh tâm. Dịp này các ngài kiểm điểm một vài vấn đề liên can tới nhân sự cộng tác với Hội đồng Giám mục, nhất là trong các Ủy Ban.

Văn Pḥng Thường Trực Hội đồng Giám mục đă cho phổ biến một thông cáo, theo đó, đă có những bổ nhiệm nhân sự mới như sau.

1. Đức Cha Nguyễn Kim Điền, Tổng Giám mục Huế, Đặc Trách Ủy Ban Phát Triển, là Chủ Tịch Caritas Việt Nam, thay Đức Cha Nguyễn Văn B́nh, Tổng Giám mục Saigon.

2. Cha Hồ Văn Vui, thuộc Caritas Việt Nam, được bổ nhiệm làm Tổng Thư kư của Ủy Ban Phát Triển, nhiệm kỳ ba năm.

3. Cha Trần Văn Hiến Minh, Thư kư Văn Pḥng Thường Trực Hội đồng Giám mục Việt Nam, được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, thay Đức Cha Phạm Ngọc Chi; Đức Giám mục Đà Nẵng vẫn là Phó Chủ tịch kiêm Thủ Quỹ của Hội đồng Giám mục Việt Nam.