Danh  Sach Giam Muc cua Giao Hoi Viet Nam

So TT

Ten Thanh va The danh  

Nam sinh  

Thu phong Linh Muc  

Tan phong Giam Muc  

An ngh trong Chua  

01 Gioan B. NGUYEN BA TONG   07-08-1868   19-09-1896   11-06-1933   11-02-1949  
02   ominico HO NGOC CAN   03-12-1876  

20-12-1902  

29-06-1935   27-11-1948  
03 Phero M. NGO NH THUC   06-10-1897 20-12-1925   04-05-1938 13-12-1984  
04 Gioan PHAN NH PHUNG   24-12-1891   05-04-1924   03-12-1940   28-05-1944  
05   Taeo LE HU T   28-10-1896   23-12-1928 28-10-1945  

24-04-1967  

06   Phero M. PHAM NGOC CHI   14-05-1909 23-12-1933 04-08-1950 21-01-1988
07 Giuse M. TRNH NH KHUE 11-12-1899   01-04-1933   15-08-1950 27-11-1978
08   ominico HOANG VAN OAN   05-11-1912   24-12-1939 03-09-1950 20-05-1974
09   Gioan B. TRAN HU C 24-06-1891   02-04-1927   16-09-1951   01-07-1971  
10 Giuse TRNG CAO AI 05-06-1913   18-05-1940 19-03-1953 29-06-1969  
11 Phero KHUAT VAN TAO   01-01-1902 01-01-1933 07-02-1956   19-08-1977
12   Simon Hoa NGUYEN VAN HIEN   23-03-1906   12-12-1935 30-11-1955   05-09-1973
13   Phaolo NGUYEN VAN BNH 01-09-1910 27-03-1937 30-11-1955 01-07-1995  
14   Phaolo BUI CHU TAO 21-01-1909 13-03-1937   26-04-1959   Hu  

15  

Giuse PHAM NANG TNH 31-07-1917   04-08-1945 10-11-1960 11-02-1974
16 Vixente PHAM VAN DU   14-10-1922   08-09-1948 05-03-1960 08-09-1998  
17 ominico INH C TRU 15-10-1909 23-05-1938 25-03-1960 08-06-1982  
18   Phaolo NGUYEN HUY QUANG 03-12-1910   30-11-1940   23-04-1960   14-11-1985  
19 Anton NGUYEN VAN THIEN   13-03-1906   20-02-1932   22-01-1961 Hu
20 Micae NGUYEN KHAC NG 02-02-1909   29-06-1934 22-01-1961 Hu
21   Giuse TRAN VAN THIEN 01-10-1908   04-09-1935 22-01-1961   24-02-1989
22   Philipphe NGUYEN KIM IEN 21-03-1921 21-09-1947 22-01-1961 08-06-1988
23   Giuse Maria TRNH VAN CAN 19-03-1921 03-02-1949 02-06-1963   18-05-1990
24 Phaolo G. PHAM NH TUNG   20-05-1919   06-06-1949

15-08-1963  

25 Phaolo TRAN NH NHIEN 10-10-1895 02-04-1927   15-03-1963 24-03-1969
26   Giuse LE QUY THANH 19-03-1902 17-03-1934 13-02-1964 07-05-1974
27 Giacobe NGUYEN NGOC QUANG   23-07-1909   21-09-1935 05-05-1965 20-06-1990
28 Giuse PHAM VAN THIEN 20-05-1907 17-03-1934 06-01-1966 15-02-1997
29   Giuse LE VAN AN 10-09-1916   19-03-1944   09-01-1966 17-06-1974
30 Phanxico X. TRAN THANH KHAM   02-03-1902   05-04-1930 06-01-1966 02-10-1976  
31 Phanxico X. NGUYEN VAN THUAN 17-04-1928 11-06-1953 24-06-1967
32   Phero NGUYEN HUY MAI   03-07-1913   29-06-1941 15-08-1967   04-08-1990  
33 Giacobe NGUYEN VAN MAU   21-01-1914 21-09-1940

12-09-1968  

34 Phero NGUYEN VAN NANG   01-01-1910   23-12-1941   12-03-1971 06-07-1978  
35 ominico NGUYEN VAN LANG 14-11-1921 21-05-1951   11-08-1974 20-02-1988
36   Nicola HUYNH VAN NGHI   01-05-1927   29-06-1953 11-08-1974
37   Phaolo HUYNH ONG CAC 03-05-1923   23-06-1955 11-08-1974 Qua i
38 Batolomeo NGUYEN SN LAM 18-08-1929 29-06-1957 17-03-1975  
39 Alexis PHAM VAN LOC   17-03-1919 08-06-1951 27-03-1975 Hu  
40 Gioan B. BUI TUAN   24-06-1928   02-07-1955 30-04-1975  
41 Phaolo NGUYEN VAN HOA   02-02-1932   20-12-1959   15-04-1975
42 Phan. X. NGUYEN QUANG SACH   25-05-1925 08-08-1956   06-06-1975  
43 Emanuen LE PHONG THUAN   01-12-1930   31-05-1960 06-06-1975
44   Anre NGUYEN VAN NAM 24-02-1922 29-03-1952 10-06-1975  

Hu  

45   Phero PHAM TAN 03-01-1913   07-06-1941 22-06-1975 01-02-1990  
46 ominico LE HU CUNG   12-03-1898 14-06-1930 19-06-1975 12-03-1987
47   Phaolo M. NGUYEN MINH NHAT 12-09-1926   07-06-1952 16-07-1975

48  

Raphaen NGUYEN VAN DIEP   01-11-1926 08-12-1954   15-08-1975
49   Tephano NGUYEN NH THE   01-12-1935  

06-01-1962  

07-09-1975
50 Giacobe HUYNH VAN CUA 01-11-1915 29-09-1941 22-02-1976 09-01-1995
51   Giuse PHAN VAN HOA 18-07-1922   17-05-1955   30-03-1976   06-10-1978  
52 Giuse PHAN THE HINH 27-10-1928 13-09-1959 14-09-1976 22-01-1989  
53 Giuse NGUYEN THIEN KHUYEN   01-01-1900 05-04-1930   24-04-1977 15-12-1981
54 Aloisio PHAM VAN NAM 17-09-1919 18-09-1948 02-02-1978
55 Giuse NGUYEN TUNG CNG   04-10-1919 13-12-1949 18-02-1979 10-03-1999
56   Phero TRAN XUAN HAP   06-10-1920 01-02-1959 04-03-1979
57   Giuse VU DUY NHAT 15-11-1911 27-11-1960 08-08-1979
58 Giuse INH BNH 28-07-1923   16-07-1960   08-12-1979   14-03-1989  
59 Phanxico X. NGUYEN VAN SANG 08-01-1932 18-04-1958 22-04-1981
60 Giuse TRNH CHNH TRC 25-10-1925 31-05-1954 15-08-1981
61   Phero TRAN THANH CHUNG 10-11-1927 25-08-1955 22-11-1981
62   Aloisio HA KIM DANH   21-06-1913 12-03-1940 10-10-1982 22-01-1995
63 Giuse NGUYEN VAN YEN   26-12-1942 26-06-1977 16-12-1988
64   Giuse NGUYEN QUANG TUYEN 20-09-1945   16-09-1974   25-01-1989
65   Giuse NGUYEN PHUNG HIEU 19-03-1921 26-05-1951 11-04-1991 10-05-1992  
66 Phero NGUYEN VAN NHN 01-04-1938 21-12-1969 03-12-1991
67 Toma NGUYEN VAN TRAM   09-01-1942 01-05-1969 07-05-1992
68 Phaolo CAO NH THUYEN   07-01-1927   14-05-1960 19-11-1992
69 Gioan B. PHAM MINH MAN 02-03-1934 25-05-1965 11-08-1993
70   Phaolo LE AC TRONG 15-06-1918 01-04-1948 15-08-1994
71 Giuse NGUYEN TCH C 22-02-1938 21-12-1967 17-06-1997
72   Phero NGUYEN VAN NHO   25-01-1937 21-12-1967 18-06-1997
73 Phero TRAN NH T   02-03-1937 29-04-1965 06-01-1999
74   Phaolo BUI VAN OC   11-11-1944 17-12-1970 20-05-1999
75 Giuse TRAN XUAN TIEU 20-08-1945   10-08-1974 29-06-1999  
76 Giuse NGO QUANG KIET   04-09-1952   31-05-1991 29-06-1999  
77 Phero NGUYEN SOAN   15-12-1936 21-12-1968 12-08-1999

Tai lieu do Toa Giam Muc Long xuyen (cha cap nhat)