KHẨU HIỆU CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM

 

01. Đức giám mục G. B. NGUYỄN BÁ T̉NG: “Hăy châm rễ sâu trong dân Ta chọn”.

02. Đức giám mục ĐÔMINICÔ HỒ NGỌC CẨN: “Kiên nhẫn giảng dạy”.

03. Đức Tổng giám mục PHÊRÔ M. NGÔ Đ̀NH THỤC: “Chiến sĩ Chúa Kitô”.

04. Đức giám mục GIOAN PHAN Đ̀NH PHÙNG: “Lạy Chúa con yêu mến Chúa”.

05. Đức giám mục TAĐÊO LÊ HỮU TỪ: “Tiếng kêu trong rừng vắng”.

06. Đức giám mục PHÊRÔ M. PHẠM NGỌC CHI: “Vâng lời Thầy con thả lưới”.

07. Đức Hồng Y GIUSE M. TRỊNH NHƯ KHUÊ: “Hăy theo Thầy”.

08. Đgm ĐOM. HOÀNG VĂN ĐOÀN: “Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi”.

09. Đức giám mục GIOAN B. TRẦN HỮU ĐỨC: “Hăy dọn đường Chúa”.

10. Đức giám mục GIUSE TRƯƠNG CAO ĐẠI: “Xin thánh hoá chúng trong sự thật”.

11. Đức giám mục PHÊRÔ KHUẤT VĂN TẠO: “Chiến thắng trong bác ái”.

12. Đức giám mục SIMON HOÀ NGUYỄN VĂN HIỀN: “Rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh”.

13. Đức Tổng giám mục PHAOLÔ NGUYỄN VĂN B̀NH: “Hăy đi rao giảng”.

14. Đức giám mục PHAOLÔ BÙI CHU TẠO: “Yêu thương không giả dối”.

15. Đức giám mục GIUSE PHẠM NĂNG TĨNH: “Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria”.

16. Đức giám mục VIXENTÊ PHẠM VĂN DỤ: “Theo Chúa trong mọi trường hợp”.

17. Đức giám mục ĐOMINICÔ ĐINH ĐỨC TRỤ: “Lính tốt của Chúa Kitô”.

18. Đức giám mục PHAOLÔ NGUYỄN HUY QUANG: “Đức tin – B́nh an”.

19. Đức giám mục ANTÔN NGUYỄN VĂN THIỆN: “Trong công việc và chân lư”.

20. Đức giám mục MICAE NGUYỄN KHẮC NGỮ: “Chúa trong anh chị em”.

21. Đức giám mục GIUSE TRẦN VĂN THIỆN: “Phần rỗi trong thánh giá”.

22. Đức Tổng giám mục PHILIPPHÊ NGUYỄN KIM ĐIỀN: “Nên mọi sự cho mọi người”.

23. Đức Hồng Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN: “Thương yêu – Vui mừng – B́nh an”.

24. Đức Hồng Y PHAOLÔ G. PHẠM Đ̀NH TỤNG: “Tôi tin vào t́nh yêu Thiên Chúa”.

25. Đức giám mục PHAOLÔ TRẦN Đ̀NH NHIÊN: “Lẽ sống của tôi là Đức Kitô”.

26. Đức giám mục GIUSE LÊ QUƯ THANH: “Chúc tụng Chúa”.

27. Đức giám mục GIACÔBÊ NGUYỄN NGỌC QUANG: “Hăy nâng tâm hồn lên”.

28. Đức giám mục GIUSE PHẠM VĂN THIÊN: “Ơn Chúa ở cùng tôi”.

29. Đức giám mục GIUSE LÊ VĂN ẤN: “Hăy giết và ăn”.

30. Đức giám mục PHANXICÔ X. TRẦN THANH KHÂM: “Bác ái độ lượng”.

31. Đức Tổng giám mục PHANXICÔ X. NGUYỄN VĂN THUẬN: “Vui mừng và hy vọng”.

32. Đức giám mục PHÊRÔ NGUYỄN HUY MAI: “Ngài cần phải lớn lên, c̣n tôi th́ nhỏ lại”.

33. Đức giám mục GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN MẦU: “Yêu thương và lao khổ”.

34. Đức giám mục PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NĂNG: “Vâng lời Thầy, con thả lưới”.

35. Đức giám mục ĐÔMINICÔ NGUYỄN VĂN LĂNG: “Trong Ngài, con hằng hy vọng”.

36. Đức giám mục NICÔLA HUỲNH VĂN NGHI: “Thiên Chúa là t́nh yêu”.

37. Đức giám mục PHAOLÔ HUỲNH ĐÔNG CÁC: “Hoà b́nh Chúa Kitô trong vương quốc Ngài”.

38. Đức giám mục BATÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM: “Chân lư trong bác ái”.

39. Đức giám mục ALEXIS PHẠM VĂN LỘC: “Tôi tớ mọi người”.

40. Đức giám mục GIOAN B. BÙI TUẦN: “Giới luật mới”.

41. Đức giám mục PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HOÀ: “Trong tinh thần và chân lư”.

42. Đức giám mục PHAN. X. NGUYỄN QUANG SÁCH: “Để phục vụ”.

43. Đức giám mục EMANUEN LÊ PHONG THUẬN: “Chính nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài”.

44. Đức giám mục ANRÊ NGUYỄN VĂN NAM: “Vui mừng trong thánh giá Chúa Kitô”.

45. Đức giám mục PHÊRÔ PHẠM TẦN: “Khi con trở lại hăy làm vững tin anh em con”.

46. Đức giám mục ĐÔMINICÔ LÊ HỮU CUNG: “Mẹ Maria, hy vọng của chúng ta”.

47. Đức giám mục PHAOLÔ M. NGUYỄN MINH NHẬT: “Phục vụ Chúa trong hân hoan”.

48. Đức giám mục RAPHAEN NGUYỄN VĂN DIỆP: “Hăy tỉnh thức và cầu nguyện”.

49. Đức giám mục TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ: “Cho muôn dân được sống”.

50. Đức giám mục GIACÔBÊ HUỲNH VĂN CỦA: “Trong b́nh an”.

51. Đức giám mục GIUSE PHAN VĂN HOA: “Hiền lành và khiêm nhường trong ḷng”.

52. Đức giám mục GIUSE PHAN THẾ HINH: “Xin vâng ư Cha”.

53. Đức giám mục GIUSE NGUYỄN THIỆN KHUYẾN: “Xin vâng”.

54. Đức giám mục ALÔISIÔ PHẠM VĂN NẪM: “Yêu thương không giả dối”.

55. Đức giám mục GIUSE NGUYỄN TÙNG CƯƠNG: “Hăy ra khơi”.

56. Đức giám mục PHÊRÔ TRẦN XUÂN HẠP: “Xin cho con say mê thánh giá”.

57. Đức giám mục GIUSE VŨ DUY NHẤT: “Lạy Cha, xin vâng ư cha”.

58. Đức giám mục GIUSE ĐINH BỈNH: “Này là Mẹ con”.

59. Đức giám mục PHANXICÔ X. NGUYỄN VĂN SANG: “Chân lư trong t́nh thương”.

60. Đức giám mục GIUSE TRỊNH CHÍNH TRỰC: “Chúa giàu ḷng thương xót”.

61. Đức giám mục PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG: “Ngài yêu tôi”.

62. Đức giám mục ALÔISIÔ HÀ KIM DANH: “Kiên nhẫn thắng mọi sự”.

63. Đức giám mục GIUSE NGUYỄN VĂN YẾN: “Vâng lời và b́nh an”.

64. Đức giám mục GIUSE NGUYỄN QUANG TUYẾN: “Xin cho chúng hiệp nhất”.

65. Đức giám mục GIUSE NGUYỄN PHỤNG HIỂU: “Các con hăy nên chứng nhân của Thầy”.

66. Đức giám mục PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN: “Ngài phải lớn lên”.

67. Đức giám mục TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM: “Hiền lành và khiêm nhường”.

68. Đức giám mục PHAOLÔ CAO Đ̀NH THUYÊN: “Cùng chịu đóng đinh vào thập giá Đức Kitô”.

69. Đức Tổng giám mục GIOAN B. PHẠM MINH MẪN: “Như Thầy yêu thương”.

70. Đức giám mục PHAOLÔ LÊ ĐẮC TRỌNG: “Xin vâng ư Cha”.

71. Đức giám mục GIUSE NGUYỄN TÍCH ĐỨC: “Đạt tới người mới”.

72. Đức giám mục PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHO: “Hiền lành và khiêm nhường”.

73. Đức giám mục PHÊRÔ TRẦN Đ̀NH TỨ: “Yêu rồi làm”.

74. Đức giám mục PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC: “Chúa là nguồn vui của con”.

75. Đức giám mục GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU: “Để tất cả nên một”.

76. Đức giám mục GIUSE NGÔ QUANG KIỆT: “Chạnh ḷng thương”.

77. Đức giám mục PHÊRÔ NGUYỄN SOẠN: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

 

Tổng số 77 Giám Mục Việt Nam:

 *  Từ Đức Giám Mục đầu tiên Gioan Baotixita Nguyễn Bá Ṭng do chính Đức Thánh Cha Piô XI bổ nhiệm và tấn phong ngày 11-06-1933 tại Đền Thánh Phêrô đến Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn vừa được bổ nhiệm và công bố ngày 18-06-1999;

 *  Tất cả được tuyển chọn qua 5 triều đại: Đức Thánh Cha Piô XI (1929-1939), Đức Thánh Cha Piô XII (1939-1958), Đức Thánh Cha Gioan XXIII (1958-1963), Đức Thánh Cha Phaolô VI (1963-1978) (ngoại trừ triều đại Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I chỉ vỏn vẹn 30 ngày) và Đức Thánh Cha đương kim Gioan Phaolô II (1978-      ).

       Ba Tổng Giám Mục cai quản Tổng giáo phận Hà Nội được liên tục nâng lên hàng Hồng Y: Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê (1950-1978), Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1978-1990) và Phaolô Giuse Phạm Đ́nh Tụng (1994-    ).

                Dự kiến vào năm 2000, trong tổng số 38 Giám Mục Việt Nam hiện nay:

 - 6 Giám mục đă nghỉ hưu: Đc. Tạo, Đc. Thiện, Đc. Ngữ, Đc. Các, Đc. Lộc và Đc. Nam.

 - 8 Giám mục đă quá hoặc đến tuổi nghỉ hưu theo giáo luật khoản 40 la: Đc. Nhất (89t), Đc. Mầu (86t), Đc. Trọng (82t), Đc. Nẫm (81t), Đc. Tụng (81t), Đc. Hạp (80t), Đc. Sách (75t) và Đc. Trực (75t).

 - 12 Giám mục từ 65 tuổi đến 75 tuổi: Đc. Nhật (74t), Đc. Diệp (74t), Đc. Chung (73t), Đc. Thuyên (73t), Đc. Nghi (73t), Đtgm. Thuận (72t), Đc. Tuần (72t), Đc. Lâm (71t), Đc. Thuận (70t), Đc. Hoà (68t), Đc. Sang (68t) và Đtgm. Mẫn (66t).

 - 11 Giám mục từ 55 tuổi đến 65 tuổi: Đtgm. Thể (65t), Đc. Soạn (64t), Đc. Nho (63t), Đc. Tứ (63t), Đc. Nhơn (62t), Đc. Đức (62t), Đc. Yến (58t), Đc. Trâm (58t), Đc. Tuyến (55t), Đc. Đọc (55t) và Đc. Tiếu (55t).

 - 1 Giám mục: Đc. Kiệt (47t).

   Nguyện ước Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam thánh thiện, hiệp nhất, trẻ trung để hướng dẫn Giáo Hội Việt Nam tiến vào ngàn năm thứ ba, “theo Đức Kitô: hôm qua, hôm nay và măi măi”

(Tài liệu của Toà Giám Mục Long Xuyeân)